VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych

Zainwestuj online

O produkcie

Profil funduszu

Dłużny

Kluczowa cecha

Ekspozycja na rynek obligacji przedsiębiorstw

Strategia

Zdywersyfikowany portfel obligacji przedsiębiorstw, uzupełniony przez obligacje skarbowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych

Dla kogo?

Dla inwestorów zainteresowanych rynkiem obligacji przedsiębiorstw i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne

Stopa zwrotu 19.07.2024

1D

-0,01%

1M

0,69%

3M

1,74%

6M

3,67%

12M

8,54%

YTD

4,36%

MAX

17,37%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Ryzyko: niskie

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu wiążą się ryzyka: związane z polityką inwestycyjną (m.in. rynkowe, kredytowe, płynności, związane z nabywaniem instrumentów pochodnych, koncentracji, prawne, nietrafnych decyzji inwestycyjnych, inwestycji w specyficzne sektory lub spółki, inwestycji zagranicznych, inwestycji w inne jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa), nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub jego wpływ jest ograniczony, inflacji, zmian regulacji prawnych oraz operacyjne. Pełny opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu oraz z uczestnictwem w Funduszu zawiera Prospekt informacyjny Funduszu. Opis polityki inwestycyjnej znajduje się w Statucie, Prospekcie informacyjnym oraz KID.

Struktura aktywów

Dane na dzień 2024-06-30

Fundusz w rękach specjalistów

"Fundusz ma zapewnić inwestorom osiąganie stabilnych, długoterminowych wyników poprzez ekspozycję na rynek starannie dobranych obligacji przedsiębiorstw, papierów bankowych czy listów zastawnych."

Zostaw wiadomość z zapytaniem lub zadzwoń

Masz pytania do oferty?

Skontaktuj się