VIG / C-QUADRAT Konserwatywny

Zainwestuj online

O produkcie

Profil funduszu

Dłużny

Kluczowa cecha

Stabilne narzędzie do lokowania środków finansowych

Strategia

Instrumenty dłużne Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego, uzupełnione przez obligacje przedsiębiorstw

Dla kogo?

Szukasz sposobu pomnożenia swoich oszczędności i chcesz minimalizować ryzyko

Stopa zwrotu 12.06.2024

1D

0,04%

1M

0,42%

3M

1,15%

6M

4,10%

12M

8,57%

YTD

3,67%

MAX

16,08%

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

Ryzyko: niskie

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu wiążą się ryzyka: związane z polityką inwestycyjną (m.in. rynkowe, kredytowe, płynności, związane z nabywaniem instrumentów pochodnych, koncentracji, prawne, nietrafnych decyzji inwestycyjnych, inwestycji w specyficzne sektory lub spółki, inwestycji zagranicznych, inwestycji w inne jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa), nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik Funduszu nie ma wpływu lub jego wpływ jest ograniczony, inflacji, zmian regulacji prawnych oraz operacyjne. Pełny opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa subfunduszu oraz z uczestnictwem w Funduszu zawiera Prospekt informacyjny Funduszu. Opis polityki inwestycyjnej znajduje się w Statucie, Prospekcie informacyjnym oraz KID.

Struktura aktywów

Dane na dzień 2024-04-30

Fundusz w rękach specjalistów

"Subfundusz Konserwatywny to stabilne narzędzie do lokowania nadwyżek finansowych w krótkim i średnim terminie z zachowaniem konserwatywnego podejścia do ryzyka kredytowego."

Zostaw wiadomość z zapytaniem lub zadzwoń

Masz pytania do oferty?

Skontaktuj się