Starannie skomponowane fundusze

Fundusze inwestycyjne otwarte

Zainwestuj online

Szukasz sposobu na ulokowanie swoich oszczędności?

Nasze fundusze dłużne skierowane są do inwestorów zainteresowanych rynkiem papierów dłużnych, tj. w szczególności obligacjami emitowanych przez Skarb Państwa, jak również obligacjami przedsiębiorstw.

 

VIG / C-QUADRAT Konserwatywny

Stopa zwrotu z dnia 19.07.2024

0,01%

Profil funduszu

Dłużny

Strategia

Instrumenty dłużne Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego, uzupełnione przez obligacje przedsiębiorstw

Kluczowa cecha

Stabilne narzędzie do lokowania środków finansowych

VIG / C-QUADRAT Obligacji

Stopa zwrotu z dnia 19.07.2024

-0,17%

Profil funduszu

Dłużny

Strategia

Krajowe obligacje skarbowe uzupełnione o obligacje przedsiębiorstw

Kluczowa cecha

Pełne wykorzystanie możliwości, jakie dają rynki dłużne

VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych

Stopa zwrotu z dnia 19.07.2024

-0,01%

Profil funduszu

Dłużny

Strategia

Zdywersyfikowany portfel obligacji przedsiębiorstw, uzupełniony przez obligacje skarbowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych

Kluczowa cecha

Ekspozycja na rynek obligacji przedsiębiorstw

VIG / C-QUADRAT Akcji

Stopa zwrotu z dnia 19.07.2024

-0,70%

Profil funduszu

Akcji

Strategia

Inwestycje w spółki notowane na warszawskiej GPW

Kluczowa cecha

Wykorzystanie potencjału krajowego rynku akcji.

VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends

Stopa zwrotu z dnia 19.07.2024

-1,03%

Profil funduszu

Akcji

Strategia

Inwestycje w akcje globalnych spółek z atrakcyjnych regionów świata i sektorów gospodarki

Kluczowa cecha

Dostęp do globalnych rynków akcji

C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

Stopa zwrotu z dnia 19.07.2024

-0,21%

Profil funduszu

Mieszany

Strategia

Aktywnie zarządzana strategia ilościowa. System ARTS stara się jak najlepiej dostosować strukturę aktywów do danej sytuacji rynkowej. Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible

Kluczowa cecha

Szerokie spektrum inwestycji. Możliwa alokacja od 0% do 100% w akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz ETF.

C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Stopa zwrotu z dnia 19.07.2024

0,03%

Profil funduszu

Dłużny

Strategia

Uzyskanie bezwzględnego przyrostu wartości aktywów we wszystkich fazach rynku w długim horyzoncie inwestycyjnym. Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

Kluczowa cecha

Inwestowanie w oparciu o unikatowy w pełni zautomatyzowany system analizy ilościowej wyników funduszy dłużnych na świecie

VIG / C-QUADRAT GreenStars

Stopa zwrotu z dnia 19.07.2024

-0,59%

Profil funduszu

Akcji

Strategia

Inwestycje w akcje emitentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju, alokacja dynamicznie dostosowywana do odpowiedniej fazy rynkowej. Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities

Kluczowa cecha

Inwestuje w oparciu o kryteria ESG (zrównoważonego rozwoju)

 

Zostaw wiadomość z zapytaniem lub zadzwoń

Masz pytania do oferty?

Skontaktuj się